ledenvergadering 29-9-2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering.
Datum: zaterdag 29 september 2018
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Kantine V.V. Usquert

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Ingekomen stukken/mails
4. Financieel verslag 2017-2018
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling begroting en contributie 2018-2019
7. Verkiezing bestuursleden
Aftredend: Willem Ijtsma (niet herkiesbaar)
Aangemeld heeft zich voor de functie secretariaat: Ingrid van Dijk
Belangstellenden voor een functie als bestuurslid kunnen zich tot een uur voor aanvang vergadering aanmelden bij de voorzitter.

8. Jaarverslag activiteiten 2017-2018
9. Vooruitblik op het 100 jarig bestaan 1-5-2020
10. Rondvraag
11. Sluiting