Algemene Ledenvergadering 25-8-2022 20.30 uur

Voetbalvereniging Usquert
Uitnodiging Algemene ledenvergadering
Datum: 25 augustus 2022
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Kantine VV Usquert

Agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige algemene ledenvergadering. Deze notulen zijn vanaf een uur voor de vergadering in te zien in de kantine.
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag 2021-2022 door de voorzitter
6. Financieel jaarverslag 2021- 2022 door de penningmeester
7. Verslag kascommissie Harald Wiersema en Willem Ytsma en benoeming nieuwe kascommissie.
8. Bestuursverkiezingen
Aftredend : Voorzitter André van Dijk niet herkiesbaar
Aftredend: Secretaris Ingrid van Dijk niet herkiesbaar
Aftredend : penningmeester Meindert Koning niet herkiesbaar. Voor de functie penningmeester heeft Laurens Slump zich aangemeld.
Vacature voor bestuursleden algemeen
Belangstellenden voor een functie in het bestuur kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
9. Vacatures Kantinepersoneel en terrein personeel
10. Seizoen 2022-2023
1ste zaterdag
1ste zondag
1ste zaal
2de zaal
3de zaal
Jeugd onder 12
Jeugd onder 14
Kabouters
11. Rondvraag
12. Sluiting